Aihearkistot: Yleinen

Elinkeinopolitiikka

Työllisyysasteen nosto edellyttää uudistuksia ja tulevaisuuden investointeja.

Meillä Kaakkois-Suomessa metsäteollisuuden kehittyminen ja kehittäminen on ensiarvoisen tärkeätä. Erityisesti paperi- ja kartonkiteollisuuden toiminta ja kehittäminen on varmistaa teollisuuden tarvitseman raaka-aineen, puun saanti. Raakapuun tuonti Venäjältä on nostettava lähialue politiikan keskiöön.

Eläkepolitiikka

Kuva käyttäjältä kliempictures Pixabayssa

Nyt eläkkeellä olevat erityisesti ns. suuret ikäluokat ovat luoneet meidän elintasomme ja Suomen kehityksen ilmeen ja kasvun. Heidän työtään on kunnioitettava. Eläkeläisten asemaa on kohennettava alle  1400 euron eläkettä saavien nettotulojen nostaminen 100 eurolla kuukaudessa. Tämä tullaan toteuttamaan vaiheittain talouden kehittymisen mukana.

Ympäristö

Meille kaikilla on vastuu ympäristöstä ja ilmaston muutoksesta ehkäisevistä toimista. Koska yksittäisten henkilöiden tekoihin vaikuttaminen on vaikeata tulee paino piste olla vaikuttamisessa yhteisöihin. Tietysti valtiovallalla ja lainsäätäjillä on päävastuu.


Meille Kaakkois- Suomessa on erityisen tärkeää, että Saimaasta ja sen ympäröivästä luonnosta kannetaan vastuuta.

Kalastuselinkeino Saimaalla kuten muualla Suomessa tulee turvata. Määrältään suurimman saalistuskalamme käyttöä ravinnoksemme on kehitettävä. Tämä onnistuu erityisesti kotitalous oppiaineita koulussa lisäämällä.

Elintarvikepakkaus muoveille ympäristövero. Elintarvikepakkaus muoveista 70-80% on tuontia. Tämä vero mahdollistaa kotimaisten kartonki –kuitu pakkausten valmistamisen ja kehittämisen.

Asetetaan hiilineutraalius tavoite vuoteen 2030. Tämä tarkoittaa, että päästöjen hiilinielujen tulee olla tuolloin tasapainossa. Ilmaston ja ympäristön kannalta kestävän hakkuutason määrittely tulee perustua luetettavaan ja ajantasaiseen tietoon. Liikenteen päästöt tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Tämä toteutetaan lisäämällä sähköautojen sekä biopolttoaineilla toimivien autojen käyttöä.

Työllisyyden hoito / koulutus / maahanmuutto

Koulutukseen on lisättävä rahoitusta sekä opettajien määrää on lisättävä. Eri tehostamistoimia koulutuksessa on toteutettava kuten palkkatuki sekä oppisopimuskoulutuksen lisääminen.

Maahanmuuton täytyy olla perusteeltaan työperäistä. Työperäistä maahanmuuttoa lisättävä.

Oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat on integroitava mahdollisimman nopeasti työelämään. Maahanmuuttoa ohjaavien ja johtavien viranomaisten  tulee olla orientoituneita sitouttamaan maahanmuuttajia työhön.

Koulutukseen voimakkaasti panostamalla luodaan kansalaisille mahdollisuus elintason nousulle.

Koulutuksella synnytetty työ on parasta sosiaalipolitiikkaa mahdollistaen siirtymisen paremmin ansaitsemiin sosiaaliryhmin.

Mitä korkeampi koulutustaso sitä pidemmät työurat, korkeampi työllisyysaste ja paremmat mahdollisuudet siirtyä työstä toiseen. Erityisesti on lisättävä toimia ja rahoitusta työelämässä toimivien ihmisten monitaitoisuuteen. Kuitu-kartonki –elintarvikepakkausten teolliseen tuotantoon panostamisella on tärkeä  työllisyyttä parantava merkitys. Kokonaisuutena voimakkaasti panostamalla Kaakkois-Suomen kehittämiseen estetään maakunnasta muutto pääkaupunkiseudulle tai muihin asutuskeskuksiin.

PKT (Pieni- ja keskisuuri teollisuus) strategia

Tulevan hallituksen on luotava erityinen strategia PK- teollisuudelle. Tällaista ohjelmaa ei ole aiemmin tehnyt yksikään tulevaa hallitusta edeltänyt hallitus.

Painopisteenä tulee olla työllistävä teollisuus toisin sanoen yrittäjäkunta, joka on suuntautunut teollisuuteen.

Valtion rahoitusyhtiön ohjeistus on palautettava sen alkuperäiselle periaatteelle ja tavoitteelle maakuntien yritysten rahoituksen turvaaminen. Finnvera on siirrettävä digitaaliseen aikaan. Uusia enemmän riskillisiä rahoitustuotteita on kehitettävä. Nämä uudet tuotteet voivat olla myös asiakkaalle kalliimpia. Erityisesti suhdannelainan liikkeelle laskemisen mahdollisuudet tutkittava.

EU:n suhteettomat teollisuustuet Baltian maille ja Pulalle laskettava samalle tasolle kuin suomalaisten teollisuus yritysten saamat tuet. Maakuntien yritysten ja yrittäjien tukeminen on tehokkainta ja aitoa aluepolitiikkaa. Erityisesti naisyrittäjyyttä on tuettava esim. vapaan arvolisäverorajan nostolla 30 000 -40 000 euroon